admin, نویسنده در بازی آنلاین | سایت هشت گیم | صفحه 9 از 11