admin, نویسنده در بازی آنلاین | سایت هشت گیم | صفحه 7 از 10